Politoloģijas doktors, Dr.sc.pol.
Docents, LU SZF Politikas zinātnes nodaļa
LinkedIn
valts.kalnins@lu.lv
Lauvas iela 4, 315. telpa

Kopš 1998. gada Valts Kalniņš pasniedz studiju kursus politikas zinātnes specialitātē Latvijas Universitātē.  Viņš ir veicis daudzus pētījumus par labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jautājumiem, piemēram, analizējis valsts uzņēmumu pārvaldību Latvijā (2011), pētniecībā balstītu pierādījumu izmantošanu Saeimā (2019), izvērtējis sešu Rietumbalkānu valstu pretkorupcijas politikas ESAO (OECD) publikācijai “Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook” (2018 un 2021) un piedalījies kā vecākais eksperts ESAO Ukrainas enerģijas sektora pretkorupcijas izvērtējumā (2021). Valts regulāri vada klātienes un tiešsaistes mācības par korupcijas pamatjēdzieniem, pretkorupcijas pasākumu izstrādi un īstenošanu, interešu konfliktu un korupcijas risku pārvaldību, valsts amatpersonu deklarāciju auditu u.c. tēmām.                                                                                             

Docētie studiju kursi

  • PolZ1012 Politikas teorija

  • PolZ5074 Lobēšanas prakse un regulējums Eiropā un Ziemeļamerikā

  • PolZ5160 Parlamentārisms, prezidentālisms un mūsdienu demokrātijas izaicinājumi

  • PolZ5159 Pretkorupcijas politika un ētika publiskajā sektorā

Nozīmīgākās publikācijas

1. Kalniņš, Valts. Corruption Prevention at Local Level in Eastern Europe and Central Asia / Valts Kalniņš; OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. OECD, 2021. 91 lpp., URL: https://www.oecd.org/corruption/acn/Corruption-prevention-at-local-level-in-Eastern-Europe-and-Central-Asia.pdf

2. Kalniņš, Valts. The use of research-based evidence in the Latvian parliament. The case of demography and migration policies / Riga, 2019. 72 lpp., URL: https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/smp_study1_1.pdf

3. Kalniņš, Valts. Lobēšanas regulējuma trūkums kā traucēklis caurspīdīgam un godprātīgam likumdošanas un rīcībpolitikas veidošanas procesam / Valts Kalniņš. Bibliogr. parindēs  // Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa : Likumdošana / zinātniskais vadītājs R. Balodis Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019 380.-382. lpp. ISBN 9789984840611.

4. Lobēšanas normatīvais regulējums Latvijā un Eiropā. Pētījuma gala ziņojums, 2019. gada novembris / Visvaldis Valtenbergs, Valts Kalniņš, Inese Grumolte-Lerhe, Ilona Beizītere ; Latvijas Republikas Saeima Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2019. 49 lpp., URL: https://www.saeima.lv/petijumi/Lobesana_Latvija_un_Eiropa_2019.pdf ISBN 9789934888120 (elektroniskais).

5. Kalniņš, Valts. Latvia / Valts Kalniņš // Lobbying in Europe: Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries / Eds.: Alberto Bitonti, Phil Harris, London: Palgrave Macmillan, 2017. 219-226. lpp., URL: https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-55256-3 ISBN 9781137552556.

6. Kalniņš, Valts. The world’s smallest virtuous circle: Estonia // Transitions to Good Governance: Creating Virtuous Circles of Anti-corruption / Eds.: Alina Mungiu-Pippidi, Michael Johnston, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 102-127. lpp. http://dx.doi.org/10.4337/9781786439154.00010, URL: https://www.elgaronline.com/view/9781786439147.00010.xml ISBN 9781786439147.

7. Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia / Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia ; [Valts Kalniņš, Jurkonis Liudas]. [B.v.]: OECD, 2016, 178 lpp., URL: https://www.oecd.org/corruption/acn/Business-Integrity-in-Eastern-Europe-and-Central-Asia-ENG.pdf

Pētniecības tēmas

Korupcija un publiskā sektora ētika, lobēšana, parlamentārā valdīšanas sistēma.

Darba pieredze

01/06/2004-pašlaik                    docents, LU Sociālo zinātņu fakultāte

2003-31/12/2017                       pētnieks, Sabiedriskās politikas centrs “Providus”

02/09/2002-31/05/2004             lektors, LU Sociālo zinātņu fakultāte

08/02/1999-31/01/2000             pasniedzējs, lektors, LU Vēstures un filozofijas fakultāte

01/01/1999-31/12/2003             pētnieks, Latvijas Ārpolitikas institūts                     

01/09/1998-30/06/2001                 asistents, pasniedzējs, LU Juridiskā fakultāte