Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Latvijas Universitātē (turpmāk – LU), lai nodrošinātu drošu studiju, tālākizglītības un darba procesu, kā arī mazinātu LU darbiniekiem, studentiem un apmeklētājiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 720) noteiktos ierobežojumus.

No pirmdienas, 22.11., studijas SZF notiks klātienē, izņemot tos studiju kursus, kas ar SZF studiju virzienu padomes lēmumu ir noteikti kā attālināti.

Ienākot SZF, darbiniekiem nepieciešams uzrādīt vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, kā arī pie SZF apsardzes nepieciešams parakstīties, ka nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā esat bijuši kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

Uzturoties SZF auditorijās, darba kabinetos (izņemot, ja darba kabinetā neatrodaties viens) un koplietošanas telpās, pilnīgi visiem nepieciešams lietot sejas maskas (masku tips nav noteikts). Vadot nodarbības, sejas maska ir jālieto.

 

Vispārējie noteikumi

LU studiju programmu īstenošana un apguve tiek organizēta klātienē, epidemioloģiski drošā vidē. Epidemioloģiski droša vide tiek nodrošināta visās LU ēkās, kurās notiek mācību un darba process, tiek sniegti pakalpojumi, kā arī dienesta viesnīcās. 

Personas, kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju vai darba procesā piedalās tikai attālināti.

LU darbinieku un studējošo pienākums valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā ir ievērot tālāk minētos epidemioloģiskās drošības pasākumus:

 • LU mājaslapā un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757); 
 • darbiniekam ir pienākums informēt tiešo darba vadītāju vai pamatstruktūrvienības vadītāja pilnvarotu personu par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta (turpmāk – Sertifikāts) esamību (kā arī par Sertifikāta spēkā esamības izmaiņām) un uzrādīt minēto Sertifikātu tiešajam darba vadītājam vai pamatstruktūrvienības vadītāja pilnvarotai personai. Vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu darbinieks uzrāda tiešajam darba vadītājam vai pamatstruktūrvienības vadītāja pilnvarotai personai klātienē vai izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes video;
 • ienākot ēkās, nodrošināt LU apsardzei vai dežurantam sevis identificēšanas iespējas, uzrādot epidemioloģiski droša režīma prasībām atbilstošu digitālo (vai papīra formā) Sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
 • ierodoties darbavietā, darbinieks rakstveidā apliecina, ka tam nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tas bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Apliecinājumu glabā 30 dienas;
 • atrodoties LU telpās, valkāt sejas masku, izņemot, ja persona telpā atrodas vienatnē;
 • neatrasties LU telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā. Studējošie, kuri nevar piedalīties studiju procesā, nekavējoties par to informē studiju programmas direktoru vai metodiķi, nosūtot darba nespējas lapu (turpmāk – DNL) kā kavējuma attaisnojuma dokumentu. Studējošais dalību studiju procesā turpina pēc DNL noslēgšanas;
 • sekot līdzi savam veselības stāvoklim; ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņot pamatstruktūrvienības vai darba vadītājam, studiju programmas direktoram, metodiķim vai kārtējās plānotās nodarbības pasniedzējam, atstāt LU telpas un sazināties ar ārstu; 
 • ja studējošo grupa no LU puses ir noteikta kā saslimušā kontaktpersonas, nodarbības šai studējošo grupai uz noteikto karantīnas laiku tiek pārceltas attālināti;
 • nekavējoties ziņot uz e-pastu covidtrauksme@lu.lv vai tālruni 26189898 par Covid-19 inficēšanās gadījumiem vai riskiem, kas saistīti ar iespēju inficēties ar Covid-19, kā arī sniegt darba aizsardzības sistēmas vadītājam visu nepieciešamo informāciju komunikācijai ar SPKC;
 • pēc iespējas samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu – skārienjutīgo ekrānu, datoru, tastatūru u.c. – izmantošanu, kā arī bez atbilstošiem dezinfekcijas pasākumiem nenodot no personas personai šīs iekārtas, darba rīkus un aprīkojumu, t.sk. rakstāmpiederumus;
 • korespondenci un dokumentus iesniegt un saņemt centralizēti Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā (Raiņa bulv. 19, Rīga, 136. telpa) vai Akadēmiskā centra Infocentros.

Ja studējošajam nav spēkā esoša Sertifikāta, tad studējošajam ir pienākums nekavējoties sazināties ar studiju programmas direktoru vai metodiķi un informēt par šo situāciju, vienojoties par tālākām studiju procesa iespējām, izvērtējot iespēju vienoties ar mācībspēkiem par individuāliem uzdevumiem atbilstoši studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu apguvei, individuālo plānu studiju programmas apguvei vai akadēmisko pārtraukumu.


Darba procesa organizēšana

Pamatstruktūrvienību vadītāji organizē darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. 

Zinātniskie darbinieki darba pienākumus veic attālināti, izņemot, ja tas nepieciešams, lai  nodrošinātu zinātnisko institūciju darbības nepārtrauktību, saglabātu infrastruktūru un dzīvās dabas resursus, kā arī izpildītu saistības projektos.

Ja darbiniekam nav iegūts Sertifikāts, tad darbiniekam ir pienākums nekavējoties sazināties ar tiešo darba vadītāju un vienoties par turpmākām darba organizēšanas iespējām. Ja darbiniekam un tiešajam darba vadītājam savstarpēji vienoties neizdodas, par situāciju informē Personālvadības departamentu.

Darbinieks, kuram ir spēkā esošs Sertifikāts un kurš ir noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē. Šajā gadījumā pēc pamatstruktūrvienības vadītāja pieprasījuma darba aizsardzības sistēmas vadītājs organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Pamatotas nepieciešamības gadījumā, pēc dekāna iesnieguma pēc šāda principa var tikt veikta arī studentu (kuriem  ir spēkā esošs Sertifikāts) testēšana, lai nodrošinātu klātienes mācību nepārtrauktību.

Nodrošinot darbu un studijas klātienē, pamatstruktūrvienību vadītāji:

 • ir atbildīgi par MK noteikumos Nr. 662 un MK rīkojumā Nr.720 noteikto informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipu ievērošanu;
 • ja nepieciešams, norīko par epidemioloģiskās situācijas uzraudzību atbildīgo personu pamatstruktūrvienībā un informē par to LU darba aizsardzības sistēmas vadītāju;
 • organizē pasākumus darbinieku, studentu un apmeklētāju informēšanai par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • organizē pasākumus šo noteikumu īstenošanai savā struktūrvienībā;
 • sniedz Finanšu un uzskaites departamentam informāciju par Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu izmaksām.

Covid-19 infekcijas izplatības laikā (līdz turpmākam LU rīkojumam) aizklātus balsojumus LU drīkst organizēt gan klātienē, gan attālināti LU ieviestajos elektroniskajos risinājumos. 


Studiju procesa organizēšana

Fakultāšu dekāni nodrošina studiju īstenošanu, ievērojot MK noteikumos Nr. 662, MK rīkojumā Nr. 720, šajos noteikumos u.c. LU spēkā esošajos normatīvajos aktos un pārvaldes lēmumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un izmantojot LU Administrācijas vispusīgu atbalstu. Studiju procesa organizācijā ievēro šādus nosacījumus:

 • klātienes studijās un pārbaudījumos veic klātesošo studentu reģistrāciju sarakstā. Sarakstu glabā 30 dienas;
 • organizējot studiju kursa pārbaudījumus (gan starppārbaudījumus, gan kursa noslēguma pārbaudījumus), tiek nodrošināti vienoti nosacījumi visiem studējošajiem, tai skaitā organizācijas forma – klātienē vai attālināti;
 • regulāru studējošo un mācībspēku informēšanu par obligātu masku lietošanu LU telpās.

Akadēmiskās saistības, kas rodas studējošajiem, kas nevar piedalīties studiju procesā:

 • noteikumos minētajos un citos objektīvos gadījumos, ko apliecina atbilstoši dokumenti, pagarina vai pārceļ uz nākamo semestri, neuzskatot par akadēmiskajiem parādiem;
 • studentiem bez derīga Sertifikāta un nav panākta vienošanās par tālāko studiju procesu - uzskatāms par akadēmisko parādu.

Klātienes studiju procesa īstenošanā studiju virziena “Veselības aprūpe” studiju programmās ievēro ārstniecības iestāžu noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus.

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ņemot vērā studiju programmas satura īstenošanas specifiku un nodrošinot, ka studējošajiem ir pieejami pietiekami studiju atbalsta materiāli e-studijās un studiju kvalitātes līmenis nesamazinās, pēc programmas direktora ierosinājuma Studiju virziena padome var pieņemt lēmumu par studiju kursa vai tā daļas pilnīgu vai daļēju norisi attālināti.

Organizējot studijas attālināti, fakultātes dekāns nodrošina:

 • sinhronas tiešsaistes nodarbības (t.sk. lekcijas, seminārus, valodu nodarbības u.c.) organizāciju e-studiju un Microsoft Teams vidē nodarbību sarakstā paredzētajā laikā, vienlaikus fiksējot apmeklējumu; 
 • studiju kursu īstenošanu atbilstoši studiju kursu aprakstā noteiktajam plānam, izmantojot attālinātām studijām piemērotas studiju organizācijas formas, metodes un pārbaudes veidus, nodrošinot studējošajiem studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu sasniegšanu;
 • gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas studiju kursa plānā, studiju kursa aprakstā noteiktajos starppārbaudījumos un noslēguma pārbaudījumā, mācībspēks plāno izmaiņas atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem studiju rezultātiem, saskaņo ar studiju programmas direktoru un divas nedēļas iepriekš informē par to studējošos;
 • efektīvu komunikāciju ar studējošajiem;
 • LU “Mans portāls” un nepieciešamo aktuālo studiju materiālu ievietošanu e-studijās.

Informācijas tehnoloģiju departaments nodrošina:

 • atbalstu studiju procesa organizēšanai e-studiju un Microsoft Teams vidē, tai skaitā e-studiju vides sasaisti ar Microsoft Teams;
 • datu uzkrāšanu e-studijās par attālināto nodarbību norisi, norādot datumu, studiju kursu, mācībspēku, laiku un dalībniekus, kā arī uzkrāto datu divu gadu uzglabāšanu un pēc tam dzēšanu;
 • studiju procesa attālinātai īstenošanai, tai skaitā studējošo apmeklējuma uzskaitei, nepieciešamo instrukciju sagatavošanu, konsultācijas un apmācības pēc pieprasījuma.

Citu norišu organizēšana

Klātienes profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu apguve pieaugušajiem (tai skaitā interešu izglītības), pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguve tiek īstenota tikai epidemioloģiski drošā režīmā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
 • vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • vienā mācību grupā ir ne vairāk kā 20 personas;
 • tiek nodrošināta telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, kā arī atbilstoši iespējām tiek nodrošināta nepārtraukta vai regulāra gaisa kvalitātes kontrole.

LU neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina studentu un darbinieku dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus LU, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos LU telpās. 

Laika posmā līdz 11.01.2022apmeklētāju vai viesu uzaicināšana vai ierašanās LU telpās ir aizliegta, izņemot uzņēmumu un institūciju pārstāvjiem, ja tie veic ar LU noslēgtā līgumā noteikto saistību izpildi vai spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētu pienākumu izpildi, ievērojot visus valstī un LU noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 LU bibliotēkas darbojas epidemioloģiski drošā vidē. LU bibliotēku apmeklētāji un lietotāji:

 • drukātās grāmatas rezervē, izmantojot bezkontakta risinājumus (Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, telefonu, e-pastu);
 • nedrūzmējas pie LU bibliotēkām, ievēro distanci starp personām un izmanto valstī un LU noteiktos drošības līdzekļus; 
 • apmeklētāji bibliotēku telpās un lasītavās lieto mutes un deguna aizsegu.

LU bibliotēkas nodrošina:

 • darba laiku pirmdien, trešdien, piektdien plkst. 10.00-18.00, izņemot Raiņa bulvārī 19, Rīgā un Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, kur darba laiks pirmdien, trešdien, piektdien plkst. 11.00-19.00; 
 • LU bibliotēku telpas kā lasītavas un studiju vidi, paredzot vismaz 25 m2 vienam apmeklētājam, un apmeklētāju vienvirziena plūsmu;
 • regulāru telpu vēdināšanu, kā arī virsmu, koplietošanas tehnisko ierīču un telpu virsmu regulāru dezinficēšanu.


Organizēti sporta treniņi (nodarbības) LU var tikt īstenoti telpās, ārtelpās vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus (nodarbības) ārtelpās, drīkst piedalīties ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus). Komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņus pieaugušajiem organizē atbilstoši MK noteikumos Nr. 662 un rīkojumā Nr.720 noteiktajam regulējumam.

Amatieru sporta kolektīva treniņi un amatiermākslas kolektīva nodarbības iekštelpās tiek organizēti epidemioloģiski drošā vidē, par Sertifikātu pārbaudi ir atbildīgs nodarbības vadītājs. Sporta treniņa vai nodarbības norises telpā atrodas tikai viena grupa. Telpā nedrīkst atrasties personas, kurām nav Sertifikāta vai par kurām nav informācijas, ka tās ir saņēmušas Sertifikātu.

Dalīties