2022. gada 15. jūlijā plkst. 14.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē ANETE BUTKĒVIČA aizstāvēs promocijas darbu tēmu “Linking teacher formative assessment with professional development: Comparative study of Latvia, Finland and California” (Salīdzinošais pētījums par skolotāju formatīvās vērtēšanas sasaisti ar profesionālo pilnveidi Latvijā, Somijā un Kalifornijā) zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā iegūšanai.

Aizstāvēšana notiks Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Lauvas ielā 4, Rīgā) 210. auditorijā.

Recenzenti:

  • Līga Rasnača (Dr.sc.soc.), vadošā pētniece, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts;
  • Lolita Vilka (Dr.phil.), vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitāte;
  • Ginta Kronberga (Dr.sc.soc.), vadošā pētniece, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/

Dalīties