2022. gada 15. jūlijā LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padome atklātā sēdē Anetei Butkēvičai piešķīrusi zinātnisko doktora grādu (Ph.D.) socioloģijā un sociālajā darbā par promocijas darbu “Linking teacher formative assessment with professional development: Comparative study of Latvia, Finland and California” (Salīdzinošais pētījums par skolotāju formatīvās vērtēšanas sasaisti ar profesionālo pilnveidi Latvijā, Somijā un Kalifornijā).

Atklātās balsošanas rezultāti: PAR  – 6, PRET – 0, ATTURAS  – 0.

Dalīties